Học Tiếng Anh Qua Video

Sự kết hợp hoàn hảo giữa học tập và giải trí

Nội dung của phần này hoàn toàn tập trung và kỹ năng SPEAKING. TIMMY sẽ thường xuyên chia sẻ những Video về kinh nghiệm học tiếng Anh, các tips cho kỹ năng nói và những tài liệu để các bạn có thể tự tìm phát triển cách học tiếng Anh cho mình sao cho hiệu quả, phù hợp. Bạn có thể kết hợp giữa giải trí và học tập, khi đó, bạn sẽ thấy việc học tiếng Anh thú vị nhiều hơn so với gì bạn nghĩ trước đó.

TOPIC 1. 42 BÀI PHÁT ÂM CHUẨN.

42 Ngày phát âm | Giới thiệu

42 Ngày phát âm | Tập 1 /p/

42 Ngày phát âm | Tập 2 /b/

42 Ngày phát âm | Tập 3 /t/

42 Ngày phát âm | Tập 4 /d/

42 Ngày phát âm | Tập 5 /k/

42 Ngày phát âm | Tập 6 /g/

42 Ngày phát âm | Tập 7 /f/

42 Ngày phát âm | Tập 8 /v/

42 Ngày phát âm | Tập 9 /θ/

42 Ngày phát âm | Tập 10 /ð/

42 Ngày phát âm | Tập 11 /s/

42 Ngày phát âm | Tập 12 /z/

42 Ngày phát âm | Tập 13 /ʃ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 14 /ʒ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 15 /ʧ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 16 /ʤ/

42 Ngày phát âm | Tập 17 /h/

42 Ngày phát âm | Tập 18 /m/

42 Ngày phát âm | Tập 19 /n/

42 Ngày Phát Âm | Tập 20 /ŋ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 21 /r/

42 Ngày Phát Âm | Tập 22 /l/

42 Ngày Phát Âm | Tập 23: /w/

42 Ngày Phát Âm | Tập 24 /j/

42 Ngày Phát Âm | Tập 25 /ɪ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 26 /i:/

42 Ngày Phát Âm | Tập 27 /ʊ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 28 /u:/

42 Ngày Phát Âm | Tập 29 /e/

42 Ngày Phát Âm | Tập 30 /ə/

42 Ngày Phát Âm | Tập 31 /ɜ:/

42 Ngày Phát Âm | Tập 32 /ɔ:/

42 Ngày Phát Âm | Tập 33 /æ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 34 /ʌ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 35 /ɑ:/

42 Ngày Phát Âm | Tập 36 /eə/

42 Ngày Phát Âm | Tập 37 /eɪ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 38 /ɔɪ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 39 /əʊ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 40: /ɪə/

42 Ngày Phát Âm | Tập 41 /aɪ/

42 Ngày Phát Âm | Tập 42 /aʊ/

 

 

TOPIC 2. 7 RULES FOR EFFORTLESS ENGLISH 

0:01   Rule 1 :Learn English phrases
7:20   
Rule 2: Don’t not study grammar rules
13:00 
Rule 3: Learn with your ears,not your eyes
18:03 
Rule 4: Learn deep
25:00 
Rule 5: Use point
31:40
  Rule 6: Only use real English lesson
38:00
Rule 7: To learn English fast 

 

 

© 2016 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.