HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU

HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU HIỆU QUẢ Muốn trả lời được câu hỏi học tiếng Anh ở đâu hiệu quả, trước hết bạn phải hiểu mục đích học tiếng Anh để làm gì? mong muốn kết quả đầu ra của bạn là như thế nào? Về cơ bản, TIMMY có thể chia ra làm hai nhóm...

84 CẤU TRÚC TIẾNG ANH CẦN PHẢI HỌC

84 CẤU TRÚC TIẾNG ANH CẦN PHẢI HỌC 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.   2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá… đến...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.