10 LỖI SAI KHI HỌC TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT

10 LỖI SAI KHI HỌC TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT 1. Like – As “Like”: tương tự như, giống như. Chú ý rằng chúng ta không thể sử dụng “as” theo cách này. Ví dụ: What does Peter do? – He is a teacher like me. It is raining again. I hate the weather like this. This beautiful house is like a palace. Trong ba...

© 2016 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.