PHÂN BIỆT SAY-TELL-SPEAK-TALK

SAY, TELL, TALK, SPEAK đều được dịch sang tiếng Việt là “nói”. Tuy nhiên, chúng được sử dụng trong ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau. Cùng TIMMY English tìm hiểu sự khác biệt và sử dụng chúng một cách chính xác nhé.

1. Cách sử dụng – SAY

“Say” là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.
Ex :
 • She said (that) she loved learning at TIMMY. (Cô ấy nói là cô ấy rất thích học ở TIMMY)
 • Linda said that she had visited Hanoi 3 times (Linda nói rằng cô ấy đã tới thăm Hà Nội 3 lần)
Chúng ta dùng “say” để nhấn mạnh những gì chúng ta muốn nói. Đó chính là nội dung được nói ra.

2. Cách sử dụng – TELL

“Tell” là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”
Ex:
 • My grandmother is telling us the Grims stories. (Bà tôi đang kể cho chúng tôi nghe truyện cổ Grim)
 • Please tell me why! (Hãy nói với tôi tại sao)
 • My mother told me to clean the floor. (Mẹ tôi bảo tôi lau sàn)
 • Tell me something about yourself.(Cho tôi biết vài thông tin về bạn)

3. Cách sử dụng – SPEAK

Đối với động từ này, khi chúng ta dùng nó là khi chúng ta nhấn mạnh đến việc “phát ra tiếng, phát ra lời” mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody), phát biểu, nói ra lời”, “speak” thông thường theo sau nó không có tân ngữ. Nếu có thì đó là danh từ chỉ thứ tiếng.
Ex:
 • She’s going to speak in public about her new MV (Cô ấy sắp phát biểu trước công chúng về MV mới của cô ấy)
 • Jane can speak English and French (Jane có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp)
 • “Can I speak to Susan?” (Tôi có thể nói chuyện với cô Linda được không?)

4. Cách sử dụng – TALK 

“Talk” cũng mang nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về chuyện gì” nhưng khác “speak” ở chỗ nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.
VD:
 • They are talking about new movie. (Họ đang nói chuyện về bộ phim mới)
 • I really want to talk to Ben about my plan in future (Tôi rất muốn nói chuyện với Ben về kế hoạch sắp tới trong tương lai)

5. Exercise

1. We weren’t ___________ about these new requirements.
  told
  said
  talked

2. You’ll have to ___________ to my manager about that.
  say
  speak
  tell

3. No, that’s not what I ________ to him.
  said
  told
  BOTH ARE CORRECT

4. Let’s ________ over lunch.
  tell
  say
  talk

5. Some of the things he ________ worry me.
  spoke
  talked
  said

6. You should ________ her that we’re going to be late.
  tell
  speak
  say

7. Do you ________ English?
  talk
  speak
  tell

8. I don’t know what to ________ to you.
  BOTH ARE CORRECT
  say
  tell

9. He has been ________ lies to everyone.
  talking
  saying
  telling

10. Let’s ________ sports. = Let’s talk about sports.
  speak
  talk
  BOTH ARE CORRECT

 

Key: 1 Told, 2 Speak, 3 Said, 4 talk, 5 Said, 6 Tell, 7 Speak, 8 Say, 9 Telling, 10 Talk